ข้อมูลสินค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


จำนวนสินค้า : จำนวนของสินค้าที่วัดได้ เช่น เหล็ก 10 ตัน มะพร้าว 500 กิโลกรัม
ชื่อข้อมูล : จำนวนสินค้า
คำอธิบาย : จำนวนของสินค้าที่วัดได้ เช่น เหล็ก 10 ตัน มะพร้าว 500 กิโลกรัม
XML TAG : <xsd:element name="Quantity" type="udt : Quantity">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Quantity
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน, กรมศุลกากร
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)