ข้อมูลสินค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


รหัสมาตรฐานสากล GS1 : รหัสมาตรฐานสากล GS1 คือ รหัสบาร์โค้ดมาตรฐานสากล ซึ่งในบริบทกระทรวงพาณิชย์ คือรหัสที่เชื่อมโยง Commodity Code และ Harmonize Code ไว้ด้วยกัน ตามหลักการมาตรฐานสากล
ชื่อข้อมูล : รหัสมาตรฐานสากล GS1
คำอธิบาย : รหัสมาตรฐานสากล GS1 คือ รหัสบาร์โค้ดมาตรฐานสากล ซึ่งในบริบทกระทรวงพาณิชย์ คือรหัสที่เชื่อมโยง Commodity Code และ Harmonize Code ไว้ด้วยกัน ตามหลักการมาตรฐานสากล
XML TAG : <xsd:element name="GS1" type="udt : ID">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : ID
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : The GS1 System of Standards
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)