ข้อมูลสินค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สถานที่เก็บสินค้า : ข้อมูลที่อยู่ของสถานที่เก็บสินค้า เช่น ชื่อโกดัง อำเภอ จังหวัด
ชื่อข้อมูล : สถานที่เก็บสินค้า
คำอธิบาย : ข้อมูลที่อยู่ของสถานที่เก็บสินค้า เช่น ชื่อโกดัง อำเภอ จังหวัด
XML TAG : <xsd:element name="WarehouseLocation" type="udt : THAddress">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)