ข้อมูลสินค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ประเทศถิ่นกำเนิดสินค้า : ประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดอันแท้จริงของสินค้า โดยสินค้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตและใช้วัตถุดิบจากคู่ภาคีจริงๆ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาหลัก 2 วิธี คือ 1) สินค้าต้องมาจากการใช้วัตถุดิบและมีกระบวนการผลิตภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งเรียกกันว่า Wholly Obtained : WO เช่น สินค้าจากธรรมชาติอาทิพืช สัตว์แร่ธาตุ หรือ เศษวัตถุที่เหลือจากกระบวนการผลิตสินค้า และ 2) การเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation : ST) คือมีกระบวนการที่ทำให้วัตถุดิบที่นำเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างเพียงพอ ซึ่งมักจะกำหนดจากแนวทางการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (Tariff shift rule) หรือจากมูลค่าราคาของปัจจัยของประเทศภาคีที่ใส่เข้าไประหว่างการผลิต (Value content) หรือจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กัน
ชื่อข้อมูล : ประเทศถิ่นกำเนิดสินค้า
คำอธิบาย : ประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดอันแท้จริงของสินค้า โดยสินค้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตและใช้วัตถุดิบจากคู่ภาคีจริงๆ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาหลัก 2 วิธี คือ 1) สินค้าต้องมาจากการใช้วัตถุดิบและมีกระบวนการผลิตภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งเรียกกันว่า Wholly Obtained : WO เช่น สินค้าจากธรรมชาติอาทิพืช สัตว์แร่ธาตุ หรือ เศษวัตถุที่เหลือจากกระบวนการผลิตสินค้า และ 2) การเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation : ST) คือมีกระบวนการที่ทำให้วัตถุดิบที่นำเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างเพียงพอ ซึ่งมักจะกำหนดจากแนวทางการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (Tariff shift rule) หรือจากมูลค่าราคาของปัจจัยของประเทศภาคีที่ใส่เข้าไประหว่างการผลิต (Value content) หรือจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กัน
XML TAG : <xsd:element name="Origin" type="udt : MOCCountry">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (RULES OF ORIGIN)
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)