ข้อมูลสินค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ยี่ห้อสินค้า : ชื่อยี่ห้อสินค้าที่แสดงเป็นข้อความ เช่น โคคา-โคล่า เป็ปซี่
ชื่อข้อมูล : ยี่ห้อสินค้า
คำอธิบาย : ชื่อยี่ห้อสินค้าที่แสดงเป็นข้อความ เช่น โคคา-โคล่า เป็ปซี่
XML TAG : <xsd:element name="Brand" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)