ข้อมูลสินค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


น้ำหนักรวม : น้ำหนักทั้งหมดของสินค้า โดยรวมน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ด้วย เช่น สินค้าหนัก 30 กิโลกรัม กล่องหนัก 1 กิโลกรัม น้ำหนักรวมคือ 31 กิโลกรัม
ชื่อข้อมูล : น้ำหนักรวม
คำอธิบาย : น้ำหนักทั้งหมดของสินค้า โดยรวมน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ด้วย เช่น สินค้าหนัก 30 กิโลกรัม กล่องหนัก 1 กิโลกรัม น้ำหนักรวมคือ 31 กิโลกรัม
XML TAG : <xsd:element name="GrossWeight" type="udt : Measure">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Measure
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน, กรมศุลกากร
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)