ข้อมูลสินค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ราคาต่อหน่วย : ราคาต่อหน่วยสินค้า เช่น น้ำผลไม้ 1 กล่อง ราคา 15 บาท ราคาต่อหน่วยคือ 15 บาท
ชื่อข้อมูล : ราคาต่อหน่วย
คำอธิบาย : ราคาต่อหน่วยสินค้า เช่น น้ำผลไม้ 1 กล่อง ราคา 15 บาท ราคาต่อหน่วยคือ 15 บาท
XML TAG : <xsd:element name="Price" type="udt : Amount">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Amount
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ลับที่สุด
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)