ข้อมูลบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
คำนำหน้าชื่อ ชื่อที่แสดงคำนำหน้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเฉพาะ เช่น นายแพทย์ นาย นาง นางสาว <xsd:element name="Title" type="udt : Code">
ชื่อจริง ชื่อประจำตัวบุคคลที่ตั้งให้แก่เด็กตั้งแต่เกิด หรือชื่อที่ปรากฏในทะเบียนสํามะโนครัว เช่น สมเด็จ สมเกียรติ สมศรี <xsd:element name="GivenName" type="udt : Text">
นามสกุล ชื่อประจำเชื้อสาย ซึ่งสืบมาแต่บรรพชน ใช้เป็นเครื่องแสดงบุคคลต่อจากชื่อประจำตัวบุคคล เช่น นายสมาน พงศ์สิน สมานเป็นชื่อประจำตัว พงศ์สินเป็นนามสกุล <xsd:element name="Surname" type="udt : Text">
วันเกิด วันที่บุคคลได้ถือกำเนิดขึ้น เช่น 13 ธันวาคม ค.ศ. 1991 <xsd:element name="Birth" type="udt : DateTime">
สัญชาติ ประเทศที่ถือสัญชาติตามการเกิด หรือตามการแปลงสัญชาติของบุคคลนี้ เช่น สัญชาติไทย สัญชาติจีน สัญชาติฝรั่งเศส <xsd:element name="Nationality" type="udt : MOCCountry">
เพศ เพศของบุคคล เช่น เพศชาย เพศหญิง <xsd:element name="Gender" type="udt : Code">
สถานะภาพการสมรส สถานภาพการสมรส เช่น โสด หย่า <xsd:element name="MaritalStatus" type="udt : Code">
อาชีพ อาชีพของบุคคลเช่น แพทย์ พยาบาล ผู้พิพากษา ทนายความ <xsd:element name="Occupation" type="udt : Text">
ที่อยู่อาศัย ข้อมูลที่ระบุถึงอาคารบ้านเรือน รวมถึงตึก โรง และแพที่มนุษย์จัดสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยทั้งกลางวันและกลางคืน <xsd:element name="Residence" type="udt : THAddress">
โทรสาร ข้อมูลการสื่อสารทางโทรสารของบุคคลนี้ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยหมายเลขโทรสารมากกว่าหนึ่งหมายเลข <xsd:element name="Fax" type="udt : Communication">
หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์ของบุคคลนี้ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยหมายเลขโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งหมายเลข <xsd:element name="Telephone" type="udt : Communication">
อีเมล ข้อมูลอีเมลของบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลอาจมีได้มากกว่าหนึ่งอีเมล <xsd:element name="Email" type="udt : Communication">
เลขประจำตัวบุคคล หมายเลขประจำตัวของบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก <xsd:element name="Identification" type="udt : ID">
เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขหนังสือเดินทางของบุคคล ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้แสดงตัวและสัญชาติ โดยทางราชการออกให้แก่บุคคลที่จะเดินทางไป หรือพำนักอยู่ชั่วคราวในต่างประเทศ <xsd:element name="Passport" type="udt : ID">
วุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคคล เช่น ปริญญาตรี ปริญญาเอก <xsd:element name="HighestGradeCompeted" type="udt : Text">
สถานที่ทำงาน ข้อมูลสถานประกอบการของนิติบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่บุคคลทำงานอยู่ เช่น บริษัท กขค จำกัด มหาวิทยาลัย กระทรวงการต่างประเทศ <xsd:element name="WorkPlace" type="udt : Juristic">