ข้อมูลบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สถานที่ทำงาน : ข้อมูลสถานประกอบการของนิติบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่บุคคลทำงานอยู่ เช่น บริษัท กขค จำกัด มหาวิทยาลัย กระทรวงการต่างประเทศ
ชื่อข้อมูล : สถานที่ทำงาน
คำอธิบาย : ข้อมูลสถานประกอบการของนิติบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่บุคคลทำงานอยู่ เช่น บริษัท กขค จำกัด มหาวิทยาลัย กระทรวงการต่างประเทศ
XML TAG : <xsd:element name="WorkPlace" type="udt : Juristic">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 05/07/2565
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)