ข้อมูลบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ชื่อจริง : ชื่อประจำตัวบุคคลที่ตั้งให้แก่เด็กตั้งแต่เกิด หรือชื่อที่ปรากฏในทะเบียนสํามะโนครัว เช่น สมเด็จ สมเกียรติ สมศรี
ชื่อข้อมูล : ชื่อจริง
คำอธิบาย : ชื่อประจำตัวบุคคลที่ตั้งให้แก่เด็กตั้งแต่เกิด หรือชื่อที่ปรากฏในทะเบียนสํามะโนครัว เช่น สมเด็จ สมเกียรติ สมศรี
XML TAG : <xsd:element name="GivenName" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 05/07/2565
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)