ข้อมูลบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สัญชาติ : ประเทศที่ถือสัญชาติตามการเกิด หรือตามการแปลงสัญชาติของบุคคลนี้ เช่น สัญชาติไทย สัญชาติจีน สัญชาติฝรั่งเศส
ชื่อข้อมูล : สัญชาติ
คำอธิบาย : ประเทศที่ถือสัญชาติตามการเกิด หรือตามการแปลงสัญชาติของบุคคลนี้ เช่น สัญชาติไทย สัญชาติจีน สัญชาติฝรั่งเศส
XML TAG : <xsd:element name="Nationality" type="udt : MOCCountry">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 2. มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รหัสประเทศ (ISO 3166)
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 05/07/2565
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)