ข้อมูลบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


วันเกิด : วันที่บุคคลได้ถือกำเนิดขึ้น เช่น 13 ธันวาคม ค.ศ. 1991
ชื่อข้อมูล : วันเกิด
คำอธิบาย : วันที่บุคคลได้ถือกำเนิดขึ้น เช่น 13 ธันวาคม ค.ศ. 1991
XML TAG : <xsd:element name="Birth" type="udt : DateTime">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Date Time
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : UN/CEFACT Core Component Library (UN/CCL), Version 18A
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 05/07/2565
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)