ข้อมูลบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


เลขที่หนังสือเดินทาง : หมายเลขหนังสือเดินทางของบุคคล ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้แสดงตัวและสัญชาติ โดยทางราชการออกให้แก่บุคคลที่จะเดินทางไป หรือพำนักอยู่ชั่วคราวในต่างประเทศ
ชื่อข้อมูล : เลขที่หนังสือเดินทาง
คำอธิบาย : หมายเลขหนังสือเดินทางของบุคคล ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้แสดงตัวและสัญชาติ โดยทางราชการออกให้แก่บุคคลที่จะเดินทางไป หรือพำนักอยู่ชั่วคราวในต่างประเทศ
XML TAG : <xsd:element name="Passport" type="udt : ID">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : ID
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ลับที่สุด
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กรมการกงสุล
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 05/07/2565
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)