ข้อมูลบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


วุฒิการศึกษาสูงสุด : วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคคล เช่น ปริญญาตรี ปริญญาเอก
ชื่อข้อมูล : วุฒิการศึกษาสูงสุด
คำอธิบาย : วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคคล เช่น ปริญญาตรี ปริญญาเอก
XML TAG : <xsd:element name="HighestGradeCompeted" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 05/07/2565
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)