ข้อมูลบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


เลขประจำตัวบุคคล : หมายเลขประจำตัวของบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ชื่อข้อมูล : เลขประจำตัวบุคคล
คำอธิบาย : หมายเลขประจำตัวของบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
XML TAG : <xsd:element name="Identification" type="udt : ID">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : ID
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ลับที่สุด
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 05/07/2565
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)