ข้อมูลบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


อาชีพ : อาชีพของบุคคลเช่น แพทย์ พยาบาล ผู้พิพากษา ทนายความ
ชื่อข้อมูล : อาชีพ
คำอธิบาย : อาชีพของบุคคลเช่น แพทย์ พยาบาล ผู้พิพากษา ทนายความ
XML TAG : <xsd:element name="Occupation" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 88 (ฉบับแปลภาษาไทย))
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 05/07/2565
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)