ข้อมูลบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


โทรสาร : ข้อมูลการสื่อสารทางโทรสารของบุคคลนี้ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยหมายเลขโทรสารมากกว่าหนึ่งหมายเลข
ชื่อข้อมูล : โทรสาร
คำอธิบาย : ข้อมูลการสื่อสารทางโทรสารของบุคคลนี้ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยหมายเลขโทรสารมากกว่าหนึ่งหมายเลข
XML TAG : <xsd:element name="Fax" type="udt : Communication">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ พ.ศ. 2477 และ พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 05/07/2565
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)