ข้อมูลจำพวกสินค้า/บริการ


รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
31 ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางเกษตรกรรม  สวนครัวและป่าไม้ที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สัตว์มีชีวิต ผลไม้และผักสด เมล็ดพืช พืชและดอกไม้ อาหารสัตว์ มอลท์ 1
32 เบียร์ น้ำแร่ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่งดื่มรสผลไม้และน้ำผลไม้น้ำเชื่อมหรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ทำเครื่องดื่ม 1
33 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์) 1
34 ยาสูบและอุปกรณ์ใช้ในการสูบ ไม้ขีดไฟ 1
35 การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบสำนักงาน 1
36 การประกันภัย การคลัง การเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1
37 การก่อสร้าง การซ่อมแซม การบริการติดตั้ง 1
38 การสื่อสารและโทรคมนาคม 1
39 การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และจัดเก็บสินค้า การจัดการเดินทางและ  ท่องเที่ยว 1
40 การดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ 1
41 การศึกษา การจัดฝึกอบรม การบันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม 1
42 การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและออกแบบที่เกี่ยวข้องการบริการวิเคราะห์และวิจัยด้านอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริการด้านกฎหมาย 1
43 การบริการด้านการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดที่พักชั่วคราว  1
44 การบริการรักษาพยาบาล การบริการด้านสัตวแพทย์ การดูแลรักษาสุขอนามัยและความงามของมนุษย์และสัตว์ การบริการด้านการเกษตร การทำสวนและการป่าไม้ 1
45 การบริการทั่วไปตามความประสงค์ของบุคคลและสังคม การบริการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและบุคคล 1