ข้อมูลElectricity (กระแสไฟฟ้า)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 H Electricity (กระแสไฟฟ้า) 29/09/2562