ข้อมูลการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
ผู้ค้า ข้อมูลบุคคลของผู้ทำการค้าประเภทบุคคล เช่น ชื่อจริง นามสกุล <xsd:element name="Trader" type="udt : MOCPerson">
วันเวลาที่ส่งออก วันที่และเวลาที่มีการส่งออกสินค้าตามใบขนของกรมศุลกากร <xsd:element name="ExportDate" type="udt : Text">
ยอดรวมปริมาณส่งออกสะสม จำนวนที่แสดงผลรวมปริมาณการส่งออกสะสมตามระยะเวลา เช่น ยอดรวมปริมาณการส่งออกถ่านหินสะสม 5 เดือนแรกปี 2017 อยู่ที่ 34.19 ล้านตัน <xsd:element name="ExportAccumulateVolume" type="udt : Quantity">
ยอดรวมปริมาณนำเข้าสะสม จำนวนที่แสดงผลรวมปริมาณการนำเข้าสะสมตามระยะเวลา เช่น ยอดรวมปริมาณการนำเข้าสินแร่เหล็กสะสม 5 เดือนแรกปี 2017 อยู่ที่ 444.57 ล้านตัน <xsd:element name="ImportAccumulateVolume" type="udt : Quantity">
ยอดรวมมูลค่าส่งออกสะสม จำนวนที่แสดงผลรวมมูลค่าการส่งออกสะสมตามระยะเวลา เช่น ยอดรวมมูลค่าการส่งออกถ่านหินสะสม 5 เดือนแรกของปี 2016 อยู่ที่ 310,097 บาท <xsd:element name="ExportAccumulateValue" type="udt : Amount">
ยอดรวมมูลค่านำเข้าสะสม จำนวนที่แสดงผลรวมมูลค่าการนำเข้าสะสมตามระยะเวลา เช่น ยอดรวมมูลค่าการนำเข้าสินแร่เหล็กสะสม 5 เดือนแรกของปี 2016 อยู่ที่ 2,012,001 บาท <xsd:element name="ImportAccumulateValue" type="udt : Amount">
มูลค่าการค้ารวม จำนวนที่แสดงผลรวมของมูลค่าการส่งออกสินค้ากับมูลค่าการนำเข้าสินค้าของประเทศ โดยสามารถแสดงเป็นจำนวนเต็มและจุดทศนิยม เช่น 1,313.13 และกำกับด้วยสกุลเงิน <xsd:element name="TotalTradeValue" type="udt : Amount">
ดุลการค้า จำนวนที่แสดงผลต่างของมูลค่าการส่งออกสินค้ากับมูลค่าการนำเข้าสินค้าของประเทศ โดยสามารถแสดงเป็นจำนวนเต็มและจุดทศนิยม เช่น 1,313.13 และกำกับด้วยสกุลเงิน <xsd:element name="TradeBalance" type="udt : Amount">
ปริมาณส่งออก ปริมาณสินค้าที่ส่งออกโดยสามารถแสดงเป็นจำนวนเต็มและจุดทศนิยม เช่น 1,000.00 และกำกับด้วยหน่วยนับปริมาณ <xsd:element name="ExportVolume" type="udt : Quantity">
ปริมาณนำเข้า ปริมาณสินค้าที่นำเข้าโดยสามารถแสดงเป็นจำนวนเต็มและจุดทศนิยม เช่น 1,000.00 และกำกับด้วยหน่วยนับปริมาณ <xsd:element name="ImportVolume" type="udt : Quantity">
มูลค่าส่งออก มูลค่าของสินค้าที่ส่งออกโดยสามารถแสดงเป็นจำนวนเต็มและจุดทศนิยม เช่น 1,313.13 และกำกับด้วยสกุลเงิน <xsd:element name="ExportValue" type="udt : Amount">
มูลค่านำเข้า มูลค่าของสินค้าที่นำเข้าโดยสามารถแสดงเป็นจำนวนเต็มและจุดทศนิยม เช่น 1,313.13 และกำกับด้วยสกุลเงิน <xsd:element name="ImportValue" type="udt : Amount">
วันเวลาที่นำเข้า วันที่และเวลาที่มีการนำเข้าสินค้าตามใบขนของกรมศุลกากร <xsd:element name="ImportDate" type="udt : DateTime">
ผู้ประกอบการค้า ข้อมูลนิติบุคคลของผู้ทำการค้าประเภทนิติบุคคล เช่น ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ <xsd:element name="TradeCompany" type="udt : Juristic">
วิธีการส่งสินค้า วิธีที่ใช้ในการส่งสินค้า โดยระบุรหัสประเภทการขนส่งหลักเป็นตัวเลข 1 หลัก และรหัสประเภทการขนส่งย่อยเป็นตัวเลข 2-3 หลัก อ้างอิงตาม International Merchandise Trade Statistics เช่น 1.ทางอากาศ 2.ทางน้ำ 3.ทางบก 4.ไม่ได้จำแนกไว้ที่ใด <xsd:element name="ShippingMethod" type="udt : Code">
ประเทศส่งออก ข้อมูลของประเทศที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เช่น ชื่อประเทศ รหัสประเทศ <xsd:element name="Export" type="udt : MOCCountry">
ประเทศนำเข้า ข้อมูลของประเทศที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เช่น ชื่อประเทศ รหัสประเทศ <xsd:element name="Import" type="udt : MOCCountry">
ประเทศผ่านแดน ข้อมูลของประเทศที่ต้องขนส่งสินค้าผ่าน ซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน และยินยอมให้มี การขนส่งสินค้าผ่านอาณาเขตของตนเพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม โดยการดำเนินการภายใต้ข้อตกลง <xsd:element name="Transit" type="udt : MOCCountry">
ประเทศปลายทาง ข้อมูลประเทศที่เป็นปลายทางในการส่งสินค้า เช่น ชื่อประเทศ รหัสประเทศ <xsd:element name="Destination" type="udt : MOCCountry">
ประเทศต้นทาง ข้อมูลของประเทศที่เป็นต้นทางในการส่งสินค้า เช่น ชื่อประเทศ รหัสประเทศ <xsd:element name="Origin" type="udt : MOCCountry">
สกุลเงิน สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าตามมาตรฐานสากล ISO 4217 Code alpha เช่น USD THB <xsd:element name="Currency" type="udt : Code">
เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่แสดงเป็นข้อความ เช่น ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้น ไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการทําพิธีการส่งออกด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อ ในทันทีที่ของผ่านกาบระวางเรือไปแล้ว <xsd:element name="DeliveryTerm" type="udt : Text">
ด่านศุลกากร ด่านศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า เช่น ด่านศุลกากรสะเดา <xsd:element name="Customs" type="udt : Text">
รายละเอียดการค้า รายละเอียดที่แสดงเป็นข้อความเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า เช่น อัตราค่าธรรมเนียม <xsd:element name="Information" type="udt : Text">
รูปแบบการค้า รูปแบบการค้าเช่น ค่าปลีก ค้าส่ง นำเข้า ส่งออก <xsd:element name="Type" type="udt : Code">
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ข้อมูลใบกำกับสินค้า ข้อมูลใบตราส่งสินค้า <xsd:element name="RelatedDocuments" type="udt : BinaryObject">