ข้อมูลการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ด่านศุลกากร : ด่านศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า เช่น ด่านศุลกากรสะเดา
ชื่อข้อมูล : ด่านศุลกากร
คำอธิบาย : ด่านศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า เช่น ด่านศุลกากรสะเดา
XML TAG : <xsd:element name="Customs" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมศุลกากร
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมการค้าภายใน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)