ข้อมูลการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ข้อมูลใบกำกับสินค้า ข้อมูลใบตราส่งสินค้า
ชื่อข้อมูล : เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบาย : ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ข้อมูลใบกำกับสินค้า ข้อมูลใบตราส่งสินค้า
XML TAG : <xsd:element name="RelatedDocuments" type="udt : BinaryObject">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Binary Object
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ลับมาก
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ https://www.moc.go.th/index.php/moc-km/2015-10-19-04-46-28/2015-10-19-06-14-10.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)