ข้อมูลการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


วิธีการส่งสินค้า : วิธีที่ใช้ในการส่งสินค้า โดยระบุรหัสประเภทการขนส่งหลักเป็นตัวเลข 1 หลัก และรหัสประเภทการขนส่งย่อยเป็นตัวเลข 2-3 หลัก อ้างอิงตาม International Merchandise Trade Statistics เช่น 1.ทางอากาศ 2.ทางน้ำ 3.ทางบก 4.ไม่ได้จำแนกไว้ที่ใด
ชื่อข้อมูล : วิธีการส่งสินค้า
คำอธิบาย : วิธีที่ใช้ในการส่งสินค้า โดยระบุรหัสประเภทการขนส่งหลักเป็นตัวเลข 1 หลัก และรหัสประเภทการขนส่งย่อยเป็นตัวเลข 2-3 หลัก อ้างอิงตาม International Merchandise Trade Statistics เช่น 1.ทางอากาศ 2.ทางน้ำ 3.ทางบก 4.ไม่ได้จำแนกไว้ที่ใด
XML TAG : <xsd:element name="ShippingMethod" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมการค้าภายใน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)