ข้อมูลการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ผู้ประกอบการค้า : ข้อมูลนิติบุคคลของผู้ทำการค้าประเภทนิติบุคคล เช่น ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ชื่อข้อมูล : ผู้ประกอบการค้า
คำอธิบาย : ข้อมูลนิติบุคคลของผู้ทำการค้าประเภทนิติบุคคล เช่น ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
XML TAG : <xsd:element name="TradeCompany" type="udt : Juristic">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมศุลกากร
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)