ข้อมูลการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สกุลเงิน : สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าตามมาตรฐานสากล ISO 4217 Code alpha เช่น USD THB
ชื่อข้อมูล : สกุลเงิน
คำอธิบาย : สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าตามมาตรฐานสากล ISO 4217 Code alpha เช่น USD THB
XML TAG : <xsd:element name="Currency" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมการค้าภายใน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ISO 4217 Currency Codes
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)