ข้อมูลการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ประเทศส่งออก : ข้อมูลของประเทศที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เช่น ชื่อประเทศ รหัสประเทศ
ชื่อข้อมูล : ประเทศส่งออก
คำอธิบาย : ข้อมูลของประเทศที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เช่น ชื่อประเทศ รหัสประเทศ
XML TAG : <xsd:element name="Export" type="udt : MOCCountry">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมศุลกากร
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ https://www.moc.go.th/index.php/moc-km/2015-10-19-04-46-28/2015-10-19-06-14-10.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)