ข้อมูลใบอนุญาต /หนังสือรับรองธุรกิจต่างด้าว


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ประเภทใบอนุญาต/หนังสือรับรอง : ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือประเภทหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามบัญชีสอง
ชื่อข้อมูล : ประเภทใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
คำอธิบาย : ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือประเภทหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามบัญชีสอง
XML TAG : <xsd:element name="appName" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม :
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 2. พระราชกฤษฎีกา แก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย "พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552" พ.ศ. 2556
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)