ข้อมูลประเภทใบอนุญาต/หนังสือรับรอง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ประเภทใบอนุญาต/หนังสือรับรอง ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือประเภทหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามบัญชีสอง <xsd:element name="appName" type="udt : Code"> Code [1..1] NDS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 2. พระราชกฤษฎีกา แก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย "พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552" พ.ศ. 2556 16/07/2562