ข้อมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามบัญชีหนึ่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามบัญชีหนึ่ง 29/09/2562