ข้อมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามบัญชีสาม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 03 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามบัญชีสาม 29/09/2562