ข้อมูลความตกลงทางการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
ชื่อความตกลง ชื่อที่แสดงเป็นข้อความระบุถึงความตกลงทางการค้า เช่น ความตกลงการค้าเสรี(FTA) <xsd:element name="AgreementName" type="udt : Text">
รหัสความตกลง รหัสของความตกลงทางการค้า เช่น AKFTA (ASEAN – Republic of Korea Free Trade Agreement) <xsd:element name="Agreement" type="udt : Code">
กลุ่มประเทศ กลุ่มของประเทศ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ASEAN APEC <xsd:element name="CountryGroup" type="udt : Code">
ประเภทอัตราภาษีภายใต้สิทธิ ประเภทอัตราภาษีภายใต้สิทธิ คืออัตราภาษีประเภทต่างๆภายใต้การใช้สิทธิตามความตกลงทางการค้า เช่น ภาษีศุลกากรของกัมพูชามีอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0-35 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 1) ร้อยละ 0 สินค้าที่ได้รับการยกเว้น เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษา ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าที่ได้สิทธิ์นำเข้าภายใต้โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 2) ร้อยละ 7 สินค้าขั้นต้นหรือวัตถุดิบ 3) ร้อยละ 15 สินค้าที่จัดเป็นทุน เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบที่มีในประเทศ 4) ร้อยละ 35 สินค้าสำเร็จรูป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยานพาหนะ อัญมณีและหินมีค่า ทั้งนี้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ ASEAN Free Trade Agreement: AFTA เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยจะทำให้มีภาษีนำเข้า ร้อยละ 0-5 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า <xsd:element name="TaxRateType" type="udt : Code">
อัตราภาษีภายใต้สิทธิ อัตราภาษีภายใต้สิทธิ คือตัวเลขอัตราภาษีของอัตราภาษีภายใต้สิทธิประเภทต่างๆ เช่น ร้อยละ 0 ร้อยละ 7 ร้อยละ 15 ร้อยละ 35 เป็นต้น <xsd:element name="TaxRate" type="udt : Amount">
ปีภาษี ปีภาษี คือรอบระยะเวลาที่ใช้สำหรับคำนวณภาษี โดยปีภาษีจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ กล่าวคือเป็นการนับตามรอบปีปฏิทินนั่นเอง เช่น ปีภาษี ค.ศ. 2017 <xsd:element name="TaxYear" type="udt : DateTime">
วันที่เริ่มต้นความตกลง วันที่ที่ความตกลงทางการค้าได้มีผลบังคับใช้ <xsd:element name="Start" type="udt : DateTime">
วันที่สิ้นสุดความตกลง วันที่ที่ความตกลงทางการค้าได้สิ้นสุดลง <xsd:element name="End type="udt : DateTime">
ประเทศที่นำเข้าโดยใช้สิทธิ ประเทศที่นำเข้าโดยใช้สิทธิ <xsd:element name="Agreement" type="udt : MOCCountry">
มูลค่านำเข้าภายใต้สิทธิ มูลค่าการนำเข้าภายใต้สิทธิประโยชน์ตามกรอบความตกลงทางการค้า <xsd:element name="MonthlyImport" type="udt : Amount">
สินค้าที่นำเข้าภายใต้ความตกลง สินค้าที่นำเข้าภายใต้สิทธิประโยชน์ตามกรอบความตกลงทางการค้า <xsd:element name="Product" type="udt : MOCProduct">
สถานะการเจรจา สถานะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศตามความตกลงการค้าเสรีในกรอบต่างๆ <xsd:element name="NegotiationStatus" type="udt : Indicator">