ข้อมูลความตกลงทางการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ปีภาษี : ปีภาษี คือรอบระยะเวลาที่ใช้สำหรับคำนวณภาษี โดยปีภาษีจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ กล่าวคือเป็นการนับตามรอบปีปฏิทินนั่นเอง เช่น ปีภาษี ค.ศ. 2017
ชื่อข้อมูล : ปีภาษี
คำอธิบาย : ปีภาษี คือรอบระยะเวลาที่ใช้สำหรับคำนวณภาษี โดยปีภาษีจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ กล่าวคือเป็นการนับตามรอบปีปฏิทินนั่นเอง เช่น ปีภาษี ค.ศ. 2017
XML TAG : <xsd:element name="TaxYear" type="udt : DateTime">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Date Time
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://www.dtn.go.th/index.php/opendata-2/สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย/item/สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)