ข้อมูลความตกลงทางการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สินค้าที่นำเข้าภายใต้ความตกลง : สินค้าที่นำเข้าภายใต้สิทธิประโยชน์ตามกรอบความตกลงทางการค้า
ชื่อข้อมูล : สินค้าที่นำเข้าภายใต้ความตกลง
คำอธิบาย : สินค้าที่นำเข้าภายใต้สิทธิประโยชน์ตามกรอบความตกลงทางการค้า
XML TAG : <xsd:element name="Product" type="udt : MOCProduct">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมศุลกากร
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://www.dtn.go.th/index.php/opendata-2/สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย/item/สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)