ข้อมูลความตกลงทางการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ประเภทอัตราภาษีภายใต้สิทธิ : ประเภทอัตราภาษีภายใต้สิทธิ คืออัตราภาษีประเภทต่างๆภายใต้การใช้สิทธิตามความตกลงทางการค้า เช่น ภาษีศุลกากรของกัมพูชามีอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0-35 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 1) ร้อยละ 0 สินค้าที่ได้รับการยกเว้น เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษา ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าที่ได้สิทธิ์นำเข้าภายใต้โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 2) ร้อยละ 7 สินค้าขั้นต้นหรือวัตถุดิบ 3) ร้อยละ 15 สินค้าที่จัดเป็นทุน เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบที่มีในประเทศ 4) ร้อยละ 35 สินค้าสำเร็จรูป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยานพาหนะ อัญมณีและหินมีค่า ทั้งนี้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ ASEAN Free Trade Agreement: AFTA เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยจะทำให้มีภาษีนำเข้า ร้อยละ 0-5 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
ชื่อข้อมูล : ประเภทอัตราภาษีภายใต้สิทธิ
คำอธิบาย : ประเภทอัตราภาษีภายใต้สิทธิ คืออัตราภาษีประเภทต่างๆภายใต้การใช้สิทธิตามความตกลงทางการค้า เช่น ภาษีศุลกากรของกัมพูชามีอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0-35 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 1) ร้อยละ 0 สินค้าที่ได้รับการยกเว้น เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษา ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าที่ได้สิทธิ์นำเข้าภายใต้โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 2) ร้อยละ 7 สินค้าขั้นต้นหรือวัตถุดิบ 3) ร้อยละ 15 สินค้าที่จัดเป็นทุน เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบที่มีในประเทศ 4) ร้อยละ 35 สินค้าสำเร็จรูป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยานพาหนะ อัญมณีและหินมีค่า ทั้งนี้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ ASEAN Free Trade Agreement: AFTA เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยจะทำให้มีภาษีนำเข้า ร้อยละ 0-5 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
XML TAG : <xsd:element name="TaxRateType" type="udt : Code">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Code
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมการค้าต่างประเทศ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://www.dtn.go.th/index.php/opendata-2/สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย/item/สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)