ข้อมูลความตกลงทางการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


มูลค่านำเข้าภายใต้สิทธิ : มูลค่าการนำเข้าภายใต้สิทธิประโยชน์ตามกรอบความตกลงทางการค้า
ชื่อข้อมูล : มูลค่านำเข้าภายใต้สิทธิ
คำอธิบาย : มูลค่าการนำเข้าภายใต้สิทธิประโยชน์ตามกรอบความตกลงทางการค้า
XML TAG : <xsd:element name="MonthlyImport" type="udt : Amount">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Amount
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมศุลกากร
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ https://www.moc.go.th/index.php/moc-km/2015-10-19-04-46-28/2015-10-19-06-14-10.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)