ข้อมูลความตกลงทางการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สถานะการเจรจา : สถานะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศตามความตกลงการค้าเสรีในกรอบต่างๆ
ชื่อข้อมูล : สถานะการเจรจา
คำอธิบาย : สถานะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศตามความตกลงการค้าเสรีในกรอบต่างๆ
XML TAG : <xsd:element name="NegotiationStatus" type="udt : Indicator">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Indicator
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://www.dtn.go.th/index.php/opendata-2/สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย/item/สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย.html
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)