ข้อมูลนิติบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
ชื่อนิติบุคคลภาษาไทย ชื่อภาษาไทยที่แสดงเป็นข้อความของนิติบุคคลนี้ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) <xsd:element name="juristicName" type="udt : Text">
อำนาจกรรมการ/ผู้เป็นหุ้นส่วน ข้อความที่แสดงถึงขอบเขตอำนาจของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ของนิติบุคคล <xsd:element name="authorizeDescription" type="udt : Text">
อีเมล ข้อมูลอีเมลสำหรับการติดต่อกับนิติบุคคล ซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งอีเมล <xsd:element name="juristicEmail" type="udt : Communication">
หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคล ซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งหมายเลข <xsd:element name="juristicPhone" type="udt : Communication">
ทุนจดทะเบียน จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทุนจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด <xsd:element name="registerCapital" type="udt : Amount">
ทุนชำระแล้ว จำนวนเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของ เพื่อมีสิทธิร่วมรับส่วนได้เสียจากการดำเนินงานของกิจการ <xsd:element name="paidRegisterCapital" type="udt : Amount">
ที่ตั้งนิติบุคคล ข้อมูลที่ตั้งของนิติบุคคลนี้ เช่น ชื่ออาคาร ชื่อถนน <xsd:element name="Address" type="udt : THAddress">
ผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล เช่น จำนวนหุ้นที่ถือ <xsd:element name="Shareholder" type="udt : Shareholder">
งบการเงิน ข้อมูลแสดงสถานะการเงินของนิติบุคคล เช่น รวมหนี้สินหมุนเวียน กำไร(ขาดทุน)สุทธิ <xsd:element name="Financial" type="udt : MOCFinancial">
กรรมการ/ผู้เป็นหุ้นส่วน ข้อมูลของบุคคลหลักผู้เป็นตัวแทนของนิติบุคคลนี้ เช่น ชื่อจริง นามสกุล <xsd:element name="DirectorPartner" type="udt : MOCPerson">
ชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษที่แสดงเป็นข้อความของนิติบุคคลนี้ เช่น Charoen Pokphand Foods PCL. <xsd:element name="juristicNameEng" type="udt : Text">
สัญชาตินิติบุคคล ข้อมูลประเทศที่นิติบุคคลถือสัญชาติ โดยในประเทศไทยไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติถึงหลักทั่วไปในการได้มาซึ่งสัญชาติของนิติบุคคลไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ซึ่งในกรณีทั่วไปนั้น ประเทศไทยยอมรับรองถึงสัญชาติไทยของนิติบุคคลที่จดทะเบียนก่อตั้งตามกฎหมายไทย ส่วนในสถานการณ์พิเศษนั้น การพิจารณาสัญชาติของนิติบุคคลก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายฉบับนั้นๆกำหนด <xsd:element name="Nationality" type="udt : MOCCountry">
รายละเอียดวัตถุประสงค์นิติบุคคล ข้อความที่ระบุรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล เช่น เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ <xsd:element name="objectiveDescription" type="udt : Text">
รหัสวัตถุประสงค์นิติบุคคล หมายเลขรหัสวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตามรหัส TSIC โดยประกอบด้วยหมวดใหญ่ รหัส 5 หลัก <xsd:element name="standardObjective" type="udt : Code">
ประเภทนิติบุคคล รหัสระบุการจำแนกตามกฎหมายของนิติบุคคลนี้ประกอบด้วย บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชน สมาคมการค้า หอการค้า <xsd:element name="juristicType" type="udt : Code">
สถานะนิติบุคคล ข้อบ่งชี้ว่านิติบุคคลยังคงดำเนินการอยู่หรือไม่ <xsd:element name="juristicStatus" type="udt : Code">
วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล <xsd:element name="registerDate" type="udt : DateTime">
เลขทะเบียนนิติบุคคล ตัวเลขระบุที่ไม่ซ้ำกัน 13 หลักที่ใช้เป็นรหัสทะเบียนของนิติบุคคล <xsd:element name="juristicID" type="udt : ID">
ที่อยู่เว็บไซต์ ข้อมูลที่อยู่เว็บไซต์ของนิติบุคคลนี้ ซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งเว็บไซต์ <xsd:element name="juristicWebsite" type="udt : Communication">