ข้อมูลนิติบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ที่ตั้งนิติบุคคล : ข้อมูลที่ตั้งของนิติบุคคลนี้ เช่น ชื่ออาคาร ชื่อถนน
ชื่อข้อมูล : ที่ตั้งนิติบุคคล
คำอธิบาย : ข้อมูลที่ตั้งของนิติบุคคลนี้ เช่น ชื่ออาคาร ชื่อถนน
XML TAG : <xsd:element name="Address" type="udt : THAddress">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : มาตรฐานข้อมูลที่อยู่ กระทรวงพาณิชย์
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)