ข้อมูลนิติบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ที่อยู่เว็บไซต์ : ข้อมูลที่อยู่เว็บไซต์ของนิติบุคคลนี้ ซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งเว็บไซต์
ชื่อข้อมูล : ที่อยู่เว็บไซต์
คำอธิบาย : ข้อมูลที่อยู่เว็บไซต์ของนิติบุคคลนี้ ซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งเว็บไซต์
XML TAG : <xsd:element name="juristicWebsite" type="udt : Communication">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)