ข้อมูลนิติบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


รายละเอียดวัตถุประสงค์นิติบุคคล : ข้อความที่ระบุรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล เช่น เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
ชื่อข้อมูล : รายละเอียดวัตถุประสงค์นิติบุคคล
คำอธิบาย : ข้อความที่ระบุรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล เช่น เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
XML TAG : <xsd:element name="objectiveDescription" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ระบบค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://www.dbd.go.th/Applications/tsic52/
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)