ข้อมูลนิติบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


ชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ : ชื่อภาษาอังกฤษที่แสดงเป็นข้อความของนิติบุคคลนี้ เช่น Charoen Pokphand Foods PCL.
ชื่อข้อมูล : ชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย : ชื่อภาษาอังกฤษที่แสดงเป็นข้อความของนิติบุคคลนี้ เช่น Charoen Pokphand Foods PCL.
XML TAG : <xsd:element name="juristicNameEng" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [1..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท 2. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 3. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)