ข้อมูลนิติบุคคล


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สัญชาตินิติบุคคล : ข้อมูลประเทศที่นิติบุคคลถือสัญชาติ โดยในประเทศไทยไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติถึงหลักทั่วไปในการได้มาซึ่งสัญชาติของนิติบุคคลไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ซึ่งในกรณีทั่วไปนั้น ประเทศไทยยอมรับรองถึงสัญชาติไทยของนิติบุคคลที่จดทะเบียนก่อตั้งตามกฎหมายไทย ส่วนในสถานการณ์พิเศษนั้น การพิจารณาสัญชาติของนิติบุคคลก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายฉบับนั้นๆกำหนด
ชื่อข้อมูล : สัญชาตินิติบุคคล
คำอธิบาย : ข้อมูลประเทศที่นิติบุคคลถือสัญชาติ โดยในประเทศไทยไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติถึงหลักทั่วไปในการได้มาซึ่งสัญชาติของนิติบุคคลไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ซึ่งในกรณีทั่วไปนั้น ประเทศไทยยอมรับรองถึงสัญชาติไทยของนิติบุคคลที่จดทะเบียนก่อตั้งตามกฎหมายไทย ส่วนในสถานการณ์พิเศษนั้น การพิจารณาสัญชาติของนิติบุคคลก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายฉบับนั้นๆกำหนด
XML TAG : <xsd:element name="Nationality" type="udt : MOCCountry">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 2. มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รหัสประเทศ (ISO 3166)
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)