ข้อมูลงบการเงิน


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
งวดงบการเงิน รอบระยะเวลาบัญชีที่จัดทำงบการเงิน <xsd:element name="statementYear" type="udt : DateTime">
รายได้รวม การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสเข้าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย - รายได้หลัก ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด หรือสิทธิเรียกร้องให้ชำระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าคิดเป็นเงินได้ - รายได้อื่น ซึ่งไม่ได้เกิดจากธุรกิจหลัก หรือการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินทุนที่กิจการได้รับจากผู้เป็นเจ้าของ <xsd:element name="totalRevenue" type="udt : Amount">
ทุนชำระแล้ว จำนวนเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของ เพื่อมีสิทธิร่วมรับส่วนได้เสียจากการดำเนินงานของกิจการ <xsd:element name="paidUpCapital" type="udt : Amount">
กำไร(ขาดทุน) สะสม ผลรวมของกำไร(ขาดทุน) สุทธิ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกสุดจนถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่นำเสนองบการเงิน หักด้วย ผลรวมส่วนที่แบ่งปันคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ <xsd:element name="AccumulateProfit" type="udt : Amount">
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งคำนวณขึ้นตามประมวลรัษฎากร หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ <xsd:element name="incomeTax" type="udt : Amount">
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายได้รวม หักด้วย ต้นทุนขาย/บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และต้นทุนทางการเงิน <xsd:element name="ProfitBeforeTax" type="udt : Amount">
ดอกเบี้ยจ่าย/ต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สินของกิจการ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน เป็นต้น <xsd:element name="interestExpenses" type="udt : Amount">
รายจ่ายรวม ผลรวมของ : - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น ต้นทุนขาย/บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ผลขาดทุน เช่น ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น <xsd:element name="TotalExpense" type="udt : Amount">
ค่าจ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขาย : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดจำหน่าย เช่น ค่าขนส่ง ค่าส่งเสริมการขาย ค่านายหน้า เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานขาย เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการอันเป็นส่วนรวม <xsd:element name="adminExpenses" type="udt : Amount">
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายได้หลัก หักด้วย ต้นทุนขาย/บริการ <xsd:element name="EBITDA" type="udt : Amount">
ต้นทุนขาย/บริการ ต้นทุนของสินค้า สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย <xsd:element name="costOfGoodsSold" type="udt : Amount">
รายได้หลัก รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกร้องให้ชำระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าคิดเป็นเงินได้ <xsd:element name="saleRevenue" type="udt : Amount">
รวมสินทรัพย์ ผลรวมของทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการ โดยทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต <xsd:element name="totalAsset" type="udt : Amount">
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ รายได้ หักด้วย ค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ บวกด้วยกำไรหรือหักด้วยขาดทุน สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก <xsd:element name="netProfit" type="udt : Amount">
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว <xsd:element name="totalShareholderEquity" type="udt : Amount">
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ผลรวมของหนี้สิน ดังต่อไปนี้ - หนี้สินที่กิจการคาดว่าจะมีการชำระ เกินกว่า รอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการ - หนี้สินที่ ไม่ได้ เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือเพื่อค้า - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระ เกินกว่า 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน <xsd:element name="TotalNonCurrentLiability" type="udt : Amount">
รวมหนี้สินหมุนเวียน ผลรวมของหนี้สิน ดังต่อไปนี้ - หนี้สินที่กิจการคาดว่าจะมีการชำระ ภายใน รอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการ - หนี้สินที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือเพื่อค้า - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน <xsd:element name="totalCurrentLiability" type="udt : Amount">
รวมหนี้สิน ผลรวมของภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตโดยการชำระภาระผูกพันนั้น คาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ <xsd:element name="TotalLiability" type="udt : Amount">
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผลรวมของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ - สินทรัพย์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจขายหรือใช้ เกินกว่า รอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ - สินทรัพย์ที่กิจการ ไม่มี วัตถุประสงค์หลักถือไว้เพื่อค้า - สินทรัพย์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์ เกินกว่า 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลา รายงาน - สินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใช้ชำระหนี้สิน เกินกว่า 12 เดือนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน <xsd:element name="TotalNonCurrentAsset" type="udt : Amount">
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตเพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่าหรือเพื่อใช้ในการบริหารงานโดยกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลารายงาน <xsd:element name="propertyEquipment" type="udt : Amount">
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ผลรวมของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ - สินทรัพย์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจขายหรือใช้ ภายใน รอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ - สินทรัพย์ที่กิจการมีวัตถุประสงค์หลักถือไว้เพื่อค้า - สินทรัพย์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ภายใน 12 เดือนหลังจากรอบระยะเวลา รายงาน - สินทรัพย์ที่เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และไม่มีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใช้ชำระหนี้สิน ภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน <xsd:element name="totalCurrentAsset" type="udt : Amount">
สินค้าคงเหลือ สินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อขายหรือให้บริการตามปกติของกิจการ ซึ่งรวมถึงที่ดินรอการพัฒนาและต้นทุนระหว่างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานระหว่างก่อสร้างและมูลค่างานระหว่างทำที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้าตามสัญญาแต่ได้รับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานนั้นแล้ว <xsd:element name="inventory" type="udt : Amount">
ลูกหนี้การค้าสุทธิ เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการ(ตัวอย่างเช่น มูลค่างานที่เสร็จยังไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าจากการให้บริการตามขั้นความสำเร็จของงานบริการนั้น) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่กิจการได้ขายหรือให้บริการตามปกติ รวมทั้งลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว <xsd:element name="accountReceivable" type="udt : Amount">
ทุนจดทะเบียน จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทุนจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด เป็นต้น <xsd:element name="paidUpCapital" type="udt : Amount">