ข้อมูลงบการเงิน


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สินค้าคงเหลือ : สินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อขายหรือให้บริการตามปกติของกิจการ ซึ่งรวมถึงที่ดินรอการพัฒนาและต้นทุนระหว่างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานระหว่างก่อสร้างและมูลค่างานระหว่างทำที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้าตามสัญญาแต่ได้รับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานนั้นแล้ว
ชื่อข้อมูล : สินค้าคงเหลือ
คำอธิบาย : สินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อขายหรือให้บริการตามปกติของกิจการ ซึ่งรวมถึงที่ดินรอการพัฒนาและต้นทุนระหว่างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานระหว่างก่อสร้างและมูลค่างานระหว่างทำที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้าตามสัญญาแต่ได้รับรู้เป็นรายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานนั้นแล้ว
XML TAG : <xsd:element name="inventory" type="udt : Amount">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Amount
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน และหลักเกณฑ์อื่นๆ https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=86 3. คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)