ข้อมูลงบการเงิน


ตารางมาตรฐานข้อมูล


รวมหนี้สินหมุนเวียน : ผลรวมของหนี้สิน ดังต่อไปนี้ - หนี้สินที่กิจการคาดว่าจะมีการชำระ ภายใน รอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการ - หนี้สินที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือเพื่อค้า - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ชื่อข้อมูล : รวมหนี้สินหมุนเวียน
คำอธิบาย : ผลรวมของหนี้สิน ดังต่อไปนี้ - หนี้สินที่กิจการคาดว่าจะมีการชำระ ภายใน รอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการ - หนี้สินที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือเพื่อค้า - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
XML TAG : <xsd:element name="totalCurrentLiability" type="udt : Amount">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Amount
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน และหลักเกณฑ์อื่นๆ https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=86 3. คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)