ข้อมูลงบการเงิน


ตารางมาตรฐานข้อมูล


รายจ่ายรวม : ผลรวมของ : - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น ต้นทุนขาย/บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ผลขาดทุน เช่น ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
ชื่อข้อมูล : รายจ่ายรวม
คำอธิบาย : ผลรวมของ : - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น ต้นทุนขาย/บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - ผลขาดทุน เช่น ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
XML TAG : <xsd:element name="TotalExpense" type="udt : Amount">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Amount
ความถี่ของข้อมูล : [0..1]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : NDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน และหลักเกณฑ์อื่นๆ https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=86 3. คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)