ข้อมูลประเภทอัตราภาษีภายใต้สิทธิ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น ชื่อข้อมูล คำอธิบาย XML TAG รูปแบบข้อมูล ชนิดของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ชนิดข้อมูลร่วม ระดับของมาตรฐานข้อมูล ระดับชั้นความลับ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลต้นทาง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างเมื่อ เครื่องมือ
1 ประเภทอัตราภาษีภายใต้สิทธิ ประเภทอัตราภาษีภายใต้สิทธิ คืออัตราภาษีประเภทต่างๆภายใต้การใช้สิทธิตามความตกลงทางการค้า เช่น ภาษีศุลกากรของกัมพูชามีอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0-35 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 1) ร้อยละ 0 สินค้าที่ได้รับการยกเว้น เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษา ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าที่ได้สิทธิ์นำเข้าภายใต้โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 2) ร้อยละ 7 สินค้าขั้นต้นหรือวัตถุดิบ 3) ร้อยละ 15 สินค้าที่จัดเป็นทุน เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบที่มีในประเทศ 4) ร้อยละ 35 สินค้าสำเร็จรูป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยานพาหนะ อัญมณีและหินมีค่า ทั้งนี้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ ASEAN Free Trade Agreement: AFTA เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยจะทำให้มีภาษีนำเข้า ร้อยละ 0-5 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า <xsd:element name="TaxRateType" type="udt : Code"> Code [0..1] BBIE ADS ไม่ลับ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าต่างประเทศ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://www.dtn.go.th/index.php/opendata-2/สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย/item/สรุปสถานะความตกลงการค้าเสรีของไทย.html 16/07/2562