ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูลวันที่ลงทะเบียน : 04/05/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 14/07/2562

รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
รหัสกิจกรรม ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบุไม่ซ้ำกันเพื่อแสดงถึงกิจกรรม <xsd:element name="Identification" type="udt : ID">
ชื่อกิจกรรม ชื่อของกิจกรรมส่งเสริมการค้า เช่น กิจกรรม “DITP OPEN HOUSE 2019” ภายใต้แนวคิด “DNA ใหม่ SMEs ไทยก้าวไกลอย่างมั่นคง” <xsd:element name="Name" type="udt : Text">
ประเภทกิจกรรม ประเภทของกิจกรรม เช่น ฝึกอบรมสัมมนา <xsd:element name="Type" type="udt : Code">
คำอธิบายกิจกรรม คำอธิบายของกิจกรรม เช่น กิจกรรมการบรรยายและเสวนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่โดดเด่นและอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการ และผู้ผ่านการฝึกอบรมของสถาบันฯ ที่ประสบความสำเร็จจากการส่งออก <xsd:element name="Description" type="udt : Text">
วันที่เริ่มจัดกิจกรรม วันที่และเวลาที่เริ่มการจัดกิจกรรม เช่น 2019-01-12 12:00:00 <xsd:element name="Start" type="udt : DateTime">
วันที่สิ้นสุดจัดกิจกรรม วันที่และเวลาสิ้นสุดการจัดกิจกรรม เช่น 2019-01-12 17:00:00 <xsd:element name="End" type="udt : DateTime">
วันที่เปิดรับสมัครกิจกรรม วันที่และเวลาที่เปิดรับสมัครกิจกรรม เช่น 2019-01-01 08:30:00 <xsd:element name="RegistrationStart" type="udt : DateTime">
วันที่สิ้นสุดรับสมัครกิจกรรม วันที่และเวลาที่สิ้นสุดการรับสมัครกิจกรรม เช่น 2019-01-05 16:30:00 <xsd:element name="RegistrationEnd" type="udt : DateTime">
ค่าธรรมเนียมในการสมัครกิจกรรม ค่าธรรมเนียมในการสมัครกิจกรรม เช่น 1,500 บาท <xsd:element name="RegistrationFee" type="udt : Amount">
จำนวนที่เปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมที่กิจกรรมนี้เปิดรับสมัคร <xsd:element name="Participants" type="udt : Quantity">
เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ข้อความแสดงเงื่อนไขของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น <xsd:element name="ApplicationConditions" type="udt : Text">
สถานที่จัดกิจกรรม ข้อมูลสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรม ชื่ออาคาร ชื่อถนน ซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งสถานที่ <xsd:element name="Location" type="udt : THAddress">
ผู้จัดกิจกรรม หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ <xsd:element name="Organizer" type="udt : Code">
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า <xsd:element name="Specified" type="udt : MOCProduct">
การบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น การบริการขนส่งสินค้า <xsd:element name="Service" type="udt : Code">