ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม : ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า
ชื่อข้อมูล : สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
คำอธิบาย : ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า
XML TAG : <xsd:element name="Specified" type="udt : MOCProduct">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : -
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : ASBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ปฏิทินกิจกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://drive.ditp.go.th/th-th
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)