ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการค้า


ตารางมาตรฐานข้อมูล


เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : ข้อความแสดงเงื่อนไขของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น
ชื่อข้อมูล : เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
คำอธิบาย : ข้อความแสดงเงื่อนไขของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น
XML TAG : <xsd:element name="ApplicationConditions" type="udt : Text">
รูปแบบข้อมูล :
ชนิดของข้อมูล : Text
ความถี่ของข้อมูล : [0..*]
ชนิดข้อมูลร่วม : BBIE
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : IDS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ปฏิทินกิจกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://drive.ditp.go.th/th-th
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01/03/2562
วันที่สร้างข้อมูล : 16/07/2562
วันที่แก้ไขข้อมูล : 16/07/2562
ผู้แก้ไขข้อมูล : admin
version ปัจจุบัน : 1 (ดูเพิ่มเติม...)